Śmiertelność dzieci

Dziecko w Afryce sub­sa­ha­ryj­skiej ma naj­mniej­sze na świe­cie szanse na prze­ży­cie pierw­szego mie­siąca życia. Naj­więksi za­bójcy są ba­nalni – za­pa­le­nie płuc i biegunki.

21 ty­sięcy dzieci po­ni­żej pią­tego roku życia umarło w Afryce każ­dego dnia w roku 2010 (3 mln 700 ty­sięcy rocz­nie). Naj­więk­sza śmier­tel­ność dzieci ma miej­sce w Afryce sub­sa­ha­ryj­skiej, gdzie jedno na 8 dzieci umiera. To śred­nio 17 razy wię­cej niż w kra­jach roz­wi­nię­tych. 11 proc. tych śmierci ma miej­sce w Nigerii.

265 250 osób to liczba miesz­kań­ców przy­pa­da­ją­cych na jed­nego le­ka­rza w Bur­kina Faso, 25 tys. w Gha­nie, 20 tys. w Ke­nii. We Wło­szech ta liczba wy­nosi 211, w Pol­sce ok. 400.

56% dzieci w wieku jed­nego roku jest za­szcze­pio­nych prze­ciw od­rze w Cza­dzie, 57 proc. w Se­ne­galu, 70 proc. – Na­mi­bii, 64 proc. – An­goli, 75  proc. –  Bu­rundi, 71 proc. – Etio­pii. W Pol­sce nie­mal wszyst­kie – 97 proc.

Roczne afrykańskie dziecko. © Randy Plett iStockphoto.

Roczne afry­kań­skie dziecko. © Randy Plett iStockphoto.

Edu­ka­cja ra­tuje życie

Pod­sta­wowe wy­kształ­ce­nie matki zwięk­sza o 50 proc. szanse dziecka na prze­ży­cie. Ba­da­nia w 39 ubo­gich kra­jach wy­ka­zały, że wskaź­nik śmier­tel­no­ści dzieci po­ni­żej pią­tego roku życia zmniej­sza się z po­ziomu 146 na 1000 żywych uro­dzeń w przy­padku, gdy matka nie po­siada żad­nego wy­kształ­ce­nia do 91  na 1000, gdy matka po­siada przy­naj­mniej wy­kształ­ce­nie pod­sta­wowe.

Pro­cent opie­ku­nów, któ­rzy są świa­domi, że trud­no­ści z od­dy­cha­niem u dziecka wy­ma­gają na­tych­mia­sto­wego po­szu­ki­wa­nia po­mocy medycznej:

 • An­gola — 31
 • Bu­rundi — 54
 • Ni­ger — 20
 • Su­dan — 35
 • Se­ne­gal — 8
 • Za­mbia — 8

Wskaź­nik śmier­tel­no­ści nie­mow­ląt (liczba zgo­nów dzieci do 1. roku życia na ty­siąc urodzeń):

 • Czad — 131
 • Kongo — 121
 • An­gola — 119
 • So­ma­lia — 113
 • Etio­pia — 86
 • Pol­ska — 7
 • Szwe­cja — 3

Za­pa­le­nie płuc – dawno za­po­mniany zabójca?

Za­pa­le­nie płuc za­bija wię­cej dzieci niż wszyst­kie inne cho­roby – wię­cej niż AIDS, ma­la­ria i odra ra­zem wzięte. 600 mln do­la­rów wy­star­czy­łoby na an­ty­bio­tyki, które ura­to­wa­łyby 600 tys. ist­nień ludz­kich rocz­nie. (680 mln zł to war­tość rynku ki­no­wego w Pol­sce rocznie).

W Afryce sub­sa­ha­ryj­skiej ma miej­sce po­łowa – mi­lion — zgo­nów wśród dzieci do 5.roku życia spo­wo­do­wa­nych za­pa­le­niem płuc. Za­le­d­wie 41 proc. dzieci po­ni­żej pią­tego roku życia z tą cho­robą w tym re­gio­nie świata trafi do lekarza.

Pro­cent dzieci po­ni­żej pią­tego roku życia, które otrzy­mały ku­ra­cję an­ty­bio­ty­kową w cza­sie za­pa­le­nia płuc (Afryka, lata 90.):

 • Ghana — 16
 • Ni­ger — 9
 • Rwanda — 4
 • Se­ne­gal — 18
 • Za­mbia – 14.

1,20 zł ra­tuje życie

 • 2,60 zł kosz­tuje w Etio­pii za­szcze­pie­nie dziecka prze­ciwko sze­ściu cho­ro­bom wieku dziecięcego,
 • 1,20 zł kosz­tuje 5-dniowa ku­ra­cja an­ty­bio­ty­kowa dla cho­rego na za­pa­le­nie płuc dziecka w jed­nym z kra­jów roz­wi­ja­ją­cych się,
 • za 30 zł można ku­pić  dla 250 dzieci wi­ta­minę A, która wzmac­nia od­por­ność or­ga­ni­zmu i za­po­biega ślepocie.

Naj­więksi za­bójcy są banalni

W skali świata są cztery główne przy­czyny śmierci dzieci przed pią­tym ro­kiem życia:

 • za­pa­le­nie płuc (18 proc. zgonów),
 • bie­gunki (15 proc. zgonów),
 • kom­pli­ka­cje zwią­zane z przed­wcze­snym po­ro­dem (12 proc. zgonów),
 • za­mar­twica oko­ło­po­ro­dowa (9 proc. zgonów).
Print Friendly